Blogspot có thể thay đổi url giống Wordpress được không?

Nhiều bạn đặt câu hỏi với mình rằng Blogspot có thể thay đổi url giống Wordpress được không? câu trả lời của mình là hoàn toàn có thể nhưng mình không khuyến cáo các bạn thực hiện điều này để SEO nếu bạn không quan tâm đến việc SEO blogspot thì có thể thực hiện.

Blogspot có thể thay đổi url giống Wordpress được không?
Blogspot có thể thay đổi url giống Wordpress được không?
Chuyển đổi URL của Blogspot cho giống Wordpress đơn giản chỉ sử đụng một đoạn Javascript nhằm mục đích chuyển hướng các url mặt định có chứa ngày tháng thành những đường dẫn tương tự như những website wordpress hiện nay.

Thôi không giới thiệu rườm rà nữa chúng ta cùng nhau tiến hành nhé. Việc đơn giản các bạn hãy thêm đoạn code dưới đây vào dưới thẻ
<head>
hoặc
&lt;head&gt;
Nếu bấm lưu mẫu mà chưa được thì các bạn hãy xóa nó đi và thêm vào trên thẻ
</body> 
hoặc
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
Và đoạn code đó là
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// BloggerJS v0.3.1
// Copyright (c) 2017-2018 Kenny Cruz
// Licensed under the MIT License
var urlTotal,nextPageToken,postsDatePrefix=!1,accessOnly=!1,useApiV3=!1,apiKey="",blogId="",postsOrPages=["pages","posts"],jsonIndex=1,secondRequest=!0,feedPriority=0,amp="&amp;"[0];function urlVal(){var e=window.location.pathname,t=e.length;return".html"===e.substring(t-5)?0:t>1?1:2}function urlMod(){var e=window.location.pathname;"p"===e.substring(1,2)?(e=(e=e.substring(e.indexOf("/",1)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../"+e)):(e=(e=postsDatePrefix?e.substring(1):e.substring(e.indexOf("/",7)+1)).substr(0,e.indexOf(".html")),history.replaceState(null,null,"../../"+e))}function urlSearch(e,t){var n=e+".html";t.forEach(function(e){-1!==e.search(n)&&(window.location=e)})}function urlManager(){var e=urlVal();0===e?accessOnly||urlMod():1===e?getJSON(postsOrPages[feedPriority],1):2===e&&(accessOnly||history.replaceState(null,null,"/"))}function getJSON(e,t){var n=document.createElement("script");if(useApiV3){var o="https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/"+blogId+"/"+e+"?key="+apiKey+"#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";nextPageToken&&(o+="#pageToken="+nextPageToken),nextPageToken=void 0}else o=window.location.protocol+"//"+window.location.hostname+"/feeds/"+e+"/default?start-index="+t+"#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";o=o.replace(/#/g,amp),n.type="text/javascript",n.src=o,document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)}function bloggerJSON(e){var t=[];if(useApiV3||void 0===urlTotal&&(urlTotal=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)),useApiV3){try{e.items.forEach(function(e,n){t.push(e.url)})}catch(e){}nextPageToken=e.nextPageToken}else try{e.feed.entry.forEach(function(n,o){var r=e.feed.entry[o];r.link.forEach(function(e,n){"alternate"===r.link[n].rel&&t.push(r.link[n].href)})})}catch(e){}urlSearch(window.location.pathname,t),urlTotal>150?(jsonIndex+=150,urlTotal-=150,getJSON(postsOrPages[feedPriority],jsonIndex)):nextPageToken?getJSON(postsOrPages[feedPriority]):secondRequest&&(nextPageToken=void 0,urlTotal=void 0,jsonIndex=1,secondRequest=!1,0===feedPriority?(feedPriority=1,getJSON("posts",1)):1===feedPriority&&(feedPriority=0,getJSON("pages",1)))}function bloggerJS(e){e&&(feedPriority=e),urlManager()}bloggerJS();
//]]>
</script>
Xem thử kết quả TẠI ĐÂY

Như vậy là các bạn đã thực hiện được xong các bước chuyển url của Blogspot giống như Wordpress rồi đấy quá đơn giản đúng không nào?
Xem nhiều
Blog